Düzce'ye Gelsene
>
>
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

icon
“Değerli Üyelerimiz ve Ziyaretçiler,“

İşbu Aydınlatma Metni, Odamız gerçek kişi üyelerini, Odamız üyesi tüzel kişilerin yetkilileri ve temsilcilerini, Odamızdan hizmet almak isteyen vatandaşları ve odamız ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Üyelerimiz, üye ile bağlantılı kişiler, hizmet alan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından Odamıza verilen veya bunlardan edinilen kişisel verilerin korunması için, Odamız veya Odamız adına veri işleyen kuruluşlar tarafından, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari tedbirleri alınmıştır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.duzceyegelsene.com adresli web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca Odamızın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu vasfından doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • 5174 sayılı Kanun uyarınca çıkartılan ve Odamızın uymakla yükümlü olduğu diğer yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üye/Vatandaş başvuru, tescil, ilan, kayıt ve bildirim gibi Odamızın görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Üyelerle iletişimin sağlanması,
 • Odamızın fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • Odamız seçim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda verilecek eğitim, seminer, etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sınav süreçlerinin yürütülmesi,
 • Proje süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik ileti yoluyla üyelerin bilgilendirilmesi,

Amaçlarıyla, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yetkili kamu kurumlarına, ilgili bakanlıklara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Odamız yönetim kurulu ve meclis kurulu üyelerine, Odamız personeline, Odamız adına kişisel veri işleyen üçüncü kişilere (Kişisel verilerin Kanun’da belirtilen usule uygun olarak işlenmesine yönelik gerekli önlemler alınmaktadır), özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Odamızın, 5174 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca Üyelerin tespit edilebilecek ihtiyaçlarına yönelik düzenleyeceği eğitim, seminer, etkinlik, proje süreçleri kapsamında çekilen fotoğraflar sosyal medya aracılığıyla umuma açılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz Odamız ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, Odamız ve Oda personelinin mail adresleri, çağrı merkezi/Oda telefonları vasıtasıyla; fiziki ortamda başvuru, kayıt, tescil ve diğer işlemlerinize yönelik talep, başvuru ve diğer evraklar, sözleşmeler, ziyaret kayıtları ve dolduracağınız formlar, kimliğinize ilişkin belgeler vasıtasıyla Kanunun 5. Maddesi gereğince, veri sorumlusunun meşru menfaati ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

 1. Veri Sahibi (İlgili Kişi)’nin Sahip Olduğu Haklar

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.duzceyegelsene.com internet sitesinde bulunan başvuru formunu hazırlayarak, form üst yazısında belirtilen yollardan biriyle Odamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Unvan             : Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Adres              : Süleyman Kuyumcu Caddesi No:13 Düzce/TÜRKİYE
E-Posta           : info@duzcetso.org.tr
Telefon/Fax    : +90 (380) 524 2550